Overeenkomst van opdracht Websites & Applicaties

Partijen:

[-], [gevestigd/ wonende] te [([postcode]) [woonplaats] aan de [-]]][ en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [-]], (“Opdrachtgever”)[, vertegenwoordigd door [-]]; en

[-], [gevestigd/ wonende] te [([postcode]) [woonplaats] aan de [-]]][ en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [-]], (“Opdrachtnemer)[, vertegenwoordigd door [-]],

overwegen dat:

Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van webdesign en applicaties;
Opdrachtnemer door Opdrachtgever is benaderd om de hierna omschreven werkzaamheden te verrichten en Opdrachtnemer bereid is deze werkzaamheden te verrichten; en
Opdrachtnemer vrij is om te bepalen op welke wijze hij de werkzaamheden uitvoert,
en komen als volgt overeen:

Artikel 1: De Opdracht

Opdrachtgever verleent opdracht aan Opdrachtnemer, en Opdrachtnemer aanvaardt de opdracht van Opdrachtgever, tot het verrichten van de volgende werkzaamheden (de “Opdracht”):
Ontwikkeling en vormgeving van websites/webapplicaties en andere digitalisering.
Bouwen van websites/webapplicaties en software.
Beeldbewerking en animaties.
Bouwen van clickable demo’s ten behoeve van applicatieontwikkeling.
Meedenken in het productontwikkelingsproces met ICT’ers en communicatiemedewerkers;
Het ontwerpen van bedrijfslogo’s.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van deze overeenkomst is Opdrachtnemer vrij om de Opdracht naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
Opdrachtnemer is gehouden de Opdracht persoonlijk uit te voeren. Opdrachtnemer heeft het recht om de Opdracht door een ander uit te laten voeren, mits onder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever en mits Opdrachtgever hiermee instemt, welke instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden.
Opdrachtnemer zal met de Opdracht beginnen op of omstreeks ………. en zal ernaar streven om de Opdracht uiterlijk op ………………af te ronden.
Artikel 2: Vergoeding

Ter zake van de uitvoering van de Opdracht ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever een vergoeding van ……. per maand excl. BTW ingaande vanaf de tweede maand na opdrachtverlening en voor looptijd van ten minste 24 maanden (de “Vergoeding”).

De ontwikkeling van het product verloopt in fasen. In de eerste fase wordt vastgesteld wat de wensen van de klant zijn. Na overeenstemming over de uitgangspunten worden verschillende onderdelen ontwikkeld als basis van de rest van het product. Na akkoord van de opdrachtgever wordt het eindproduct ontwikkeld. Afwijken van de eerder overeengekomen uitgangspunten kunnen extra kosten met zich meebrengen.

In geval van te late betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de website tijdelijk te deactiveren. Het vervolgens her activeren kan extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden verhaald op Opdrachtgever.
Artikel 3: Duur

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van de Opdracht met een minimale periode van 24 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk, ten minste 1 maand voorafgaande aan het einde van de termijn, te worden gedaan.
Behoudens het bepaalde in artikel 8 van deze overeenkomst, is tussentijdse opzegging van deze overeenkomst niet mogelijk.
Artikel 4: Geheimhouding

Behoudens voor zover op grond van de wet vereist, is het Partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, gedurende de looptijd van deze overeenkomst en na beëindiging daarvan, enige niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij [en/of met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst], openbaar te maken of anderszins ter beschikking stellen aan derden. De vorige volzin laat onverlet de mogelijkheid om bepaalde niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere Partij te verstrekken in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 5: Bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekening etc. die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever, zullen bij beëindiging van deze overeenkomst onverwijld door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden geretourneerd.
Artikel 6: Eigendom werk

Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht gedurende looptijd van het de overeenkomst.
Artikel 7: Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die ontstaat door het product.
Artikel 8: Beëindiging

Iedere Partij is bevoegd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) de bepalingen uit deze overeenkomst en, in geval van een voor herstel vatbare inbreuk, deze Partij nalaat de tekortkoming binnen 20 (twintig) dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de andere Partij te herstellen;
aan een Partij surséance van betaling wordt verleend of een Partij failliet wordt verklaard; en/of
8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder reden van opgave om de overeenkomst binnen een maand na acceptatie van de opdracht, de opdracht te annuleren. Opdrachtnemer zal dan geen kosten in rekening brengen.

Artikel 9: Jurisdictie

Partijen proberen onderling tot een overeenstemming te komen bij een geschil en voor zover nodig een onafhankelijke derde in te schakelen. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan zijn de volgende artikelen van toepassing.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze overeenkomst worden in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank [-], Nederland.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gesprekken op te nemen en de inhoud van deze gesprekken te gebruiken voor de rechtbank.